دامغه

توصيف واژه: 
جراحتی که کیسه مغز را پاره کند،