دانشجوی‌ وابسته

توصيف واژه: 
به‌ فردی‌که‌ به‌عنوان دانشجوی بورسیه یا ارزبگیر در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل می‌کند، گفته‌ می‌شود.