درجه شغلی

توصيف واژه: 
عبارت از تعیین ارشدیت نسبی مشاغل در مجموعه طبقات شغلی است.