دستور موقت

توصيف واژه: 
دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد.