دهات خرده مالک

توصيف واژه: 
دهات خرده مالک عبارت از دهاتی هستند که مشمول پرداخت مالیات مزروعی نمی‌باشند.