دهکده مجاور جنگل

توصيف واژه: 
دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.