دیات

توصيف واژه: 
دیات، جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است.