دین رسمی ایران

توصيف واژه: 
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است......