دیه

توصيف واژه: 
دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.