فرار با توطئه

توصيف واژه: 
فراری که با مواضعه بین بیش از ۲ نفر نظامی به عمل آید فرار با توطئه محسوب می‌شود.