فراورده‌های خام دامی

توصيف واژه: 
کلیه موادی که در زمان حیات دام ـ مانند پشم، کک، مو، شیر، تخم طیور، تخم نطفه‌دار، اسپرم، تخم ماهی، نوغان و غیره یا بعد از کشتار مانند گوشت و آلایش به دست می‌آید.