فراورده‌‌های بیولوژیک

توصيف واژه: 
فراورده‌‌های بیولوژیک به موادی اطلاق می‌شود که دارای منشا انسانی یا حیوانی بوده که برای تشخیص و پیشگیری یا درمان بیماری‌‌ها به کار می‌رود، تعیین نوع فراورده‌‌های مذکور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.