فرض ثلث ترکه

توصيف واژه: 
فرض دو وارث ثلث ترکه است: ‌۱ـ مادر متوفی در صورتی که میت اولاد واخوه نداشته باشد. ۲ـ کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.