فرض (دو ثلث ترکه)

توصيف واژه: 
فرض دو وارث دو ثلث ترکه است: ۱ـ دو دختر و بیش‌تر در صورت نبودن اولاد ذکور ۲ـ دو خواهر و بیش‌تر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.