فرض (ربع ترکه)

توصيف واژه: 
فرض دو وارث ربع ترکه است: ۱ـ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. ۲ـ زوجه یا زوجه‌‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.