فرض (نصف ترکه)

توصيف واژه: 
فرض سه وارث نصف ترکه است: ۱ـ شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفات اگر چه شوهر دیگر باشد. ۲ـ دختر اگر فرزند منحصر باشد. ۳ـ خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.