فروش اجباری

توصيف واژه: 
عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروش یا خرده فروشی.