فسخ

توصيف واژه: 
فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.