فسخ فعلی

توصيف واژه: 
تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.