فعالیت جاری

توصيف واژه: 
منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌‌های برنامه سالانه طی یک سال اجرا می‌شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تأمین می‌گردد.