فلزات قیمتی

توصيف واژه: 
مروارید اصل،‌ سنگ‌های گرانبها، فلزات گرانبها و اشیای ساخته شده از آن‌ها.