فلزات قیمتی

توصيف واژه: 
مروارید اصل ـ سنگ‌های گرانبها ـ فلزات گرانبها و اشیا ساخته شده از آن‌ها به ۶۸۲ تا ۶۹۲