فهرست نرخ‌‌ها

توصيف واژه: 
فهرست نرخ‌ها سند رسمی است که به‌منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آن‌ها و قیمت‌هایی که داد و ستد این اوراق به آن قیمت‌ها انجام یافته است تنظیم و اعلان می‌شود.