فهرست نویسی قبل از انتشار

توصيف واژه: 
تهیه اطلاعات کتاب شناختی قبل از چاپ و انتشار اثر، که معمولاً در پشت صفحه عنوان چاپ می‌شود.