تاریخ برگزاری آزمون اختبار

قابل توجه کارآموزان محترم

کلیه کارآموزانی که دوره کارآموزی آنها تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ به پایان می رسد مکلفند تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ضمن اعلام ختم دوره ی کارآموزی کلیه تکالیف خود را به دفتر کمیسیون تحویل نمایند.
*بدیهی است زمان تحویل تکالیف کارآموزانی که قبل از زمان مذکور کارآموزی ایشان به پایان می رسد بر اساس ماده ۱۲ شرح وظایف کارآموزی ( ۲۰ روز پس از پایان دوره) می باشد.
** تاریخ اختبار :
اختبار کتبی سال ۱۴۰۱ در تاریخ های اعلامی زیر برگزار خواهد شد :
۱_سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
2_پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
3_شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تجارت و ثبت و امور حسبی
*** آزمون ها هر روز در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.
*** زمان برگزاری آزمون های صبح ساعت ۹ و آزمون های عصر ساعت ۱۵ می باشد.
✔️تاریخ آزمون های شفاهی متعاقبا اعلام خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: