آزمون شفاهی حقوق مدنی

 

آزمون شفاهی حقوق مدنی چهارشنبه 29/11/1393 ساعت 11:30 صبح در کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.

 

توجه: عدم شرکت کارآموزان محترم در تاریخ مقرر به منزله غیبت محسوب میگردد و نمره صفر(0) برای آنها منظور می گردد.