اطلاعیه: مالیات

 

 

 

 

 

نظر به مشکلات مالیاتی پیش آمده برای همکاران و مصوبات هیات مدیره در این خصوص ومذاکرات ریاست محترم کانون و سرممیزی خاص وکلا در استان قم، از کلیه همکاران محترم درخواست می گردد نظر و راهکار پیشنهادی خود را در خصوص توافق کلی با اداره دارایی جهت جلوگیری از تعیین علی الراس مالیاتی و مشکلات متعاقب را ظرف یک هفته آینده به دفتر ریاست کانون اعلام فرمایند.