اطلاعیه: متقاضیان مسکن

 

صورتجلسه

 

 از دیگر افرادی که در جلسه حضور نداشته درخواست می شود با مراجعه به کانون وکلای دادگستری استان قم (خانم احمدی) صورتجلسه مزبور را امضاء نمایند. و در صورت عدم موافقت مراتب به صورت مکتوب اعلام شود. 

عدم مراجعه مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد بود و اعتراض نسبت به تصمیمات متخذه مسموع نخواهد بود.