اولین جلسه هیات مدیره پنجم کانون وکلای دادگستری استان قم تشکیل گردید.

 

 

اولین جلسه هیات مدیره پنجم کانون وکلای دادگستری استان قم در تاریخ 27/12/1393 تشکیل شد.  اعضای محترم هیات مدیره ضمن تقدیر و تشکر از زحمات هیات مدیره قبلی و هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و وکلای محترم و همکاران گرامی، انتخابات داخلی برگزار نمودند که طی آن جناب آقای حسین سعیدی به عنوان رییس ، جناب آقای عباس خداپرست به عنوان نایب رییس، جناب آقای محسن قمی به عنوان بازرس ، جناب آقای سیدجعفر برقعی به عنوان منشی و جناب آقای ابراهیم دلشاد معارف به عنوان عضو اصلی به اتفاق آراء انتخاب گردیدند.