تاریخ برگزاری آزمون اختبار (بهمن 93)

 

آزمون کتبی اختبار کانون وکلای دادگستری استان قم در بهمن ماه 1393 به شرح ذیل برگزار می گردد:

 
 
 
 
چهار شنبه 15/11/1393:
حقوق مدنی (ساعت 9صبح)  ، آیین دادرسی مدنی (ساعت 14(2بعد ازظهر))
 
 
 
پنج شنبه 16/11/1393:
حقوق جزا (ساعت 9صبح)   ،   آیین دادرسی کیفری  (ساعت14(2 بعد از ظهر))
 
 
 
جمعه 17/11/1393:
حقوق تجارت (ساعت 9 صبح) ، حقوق ثبت و امور حسبی (ساعت 14(2بعد از ظهر))