تاریخ برگزاری آزمون شفاهی اختبار

 

 

 

 

آزمون شفاهی حقوق مدنی یکشنبه 20/12/91 ساعت 8:30 صبح 

 

 

آزمون شفاهی آیین دادرسی مدنی پنج شنبه 17/12/91 ساعت 8 صبح

آزمون شفاهی آیین دادرسی کیفری چهارشنبه 16/12/91 ساعت 8 صبح

آزمون شفاهی حقوق جزا پنج شنبه 17/12/91 ساعت 15( 3بعد از ظهر)

آزمون شفاهی حقوق ثبت و امور حسبی شنبه 19/12/91 ساعت 8:30 صبح

آزمون شفاهی حقوق تجارت سه شنبه 22/12/91 ساعت 8 صبح