تطبیق بزه ارتکابی با قانون14/10/1383

سؤال ـ چنانچه کیفرخواست از دادسرا به اتهام خیانت در امانت صادر شده باشد ولی به نظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به کلاهبرداری باشد تکلیف دادگاه چیست؟


نظریه شماره 7717/7‌ـ 14/10/1383


نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه


درست است کــه طبق بند (ج) مــاده14(1) اصلاحـی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای عمومی جزائی و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آئین‏دادرسی مربوطه، رسیدگی می‏نمایند ولی این امر به این معنی نیست که دادگاه در تطبیق مورد با قانون تابع کیفر خواست دادسرا باشد، بلکه همانگونه که بعضاً در مورد جرائم مندرج در کیفرخواست دادگاه پس از رسیدگی معتقد به‎بی‏گناهی متهم شده  و رأی به برائت صادر می‏کند، در تطبیق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، می‏تواند برخلاف تشخیص دادسرا، حکم به مجازات جرمی دهد که خود تشخیص می‏دهد. مثلاً هرگاه در کیفرخواست تقاضای اعمال مجازات جرم خیانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خیانت در امانت نداند و بزهی دیگر مثل کلاهبرداری تشخیص دهد، در این صورت دادگاه مطابق تشخیص خود عمل می‏نماید نه آنچه که در کیفرخواست آمده.


پی نوشت :
۴ـ بند « ج» ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‏البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‏گردد و فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین‏دادرسی مربوط رسیدگی می‏نماید و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون به عهده قاضی دادگاه است.
موضوع محتوا: