تمدید مهلت ثبت دفتر درآمد و هزینه های امور مالیاتی

 

مهلت ثبت دفاتر درآمد و هزینه عملکرد سال 1392 مودیان موضوع بند ب ماده 96 قانون مالیات های مستقیم تا پایان خرداد ماه سال جاری تمدید گردید.