جلسه سخنرانی کارآموزان(اردیبهشت ماه)

 

جلسه سخنرانی در تاریخ 5/2/92ساعت 10 صبح در کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.

 

سخنرانان: دو تن از کارآموزان

* حضور کارآموزان محترم الزامیست.