حداکثر مدت بازداشت متهم تا قبل از صدور حکم قطعی30/9/1383


سؤال ـ حداکثر مدتی را که می‏توان در جرائم مختلف، متهم را تا قبل از صدور حکم قطعی در بازداشت نگه داشت چه مقدار است؟


نظریه شماره 7277/7 ـ 30/9/1383


نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه


طبق بند(1) (ط) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس یا حبس توأم با مجازاتهای اخف نظیر جزای نقدی یا شلاق باشد، به هر حال مدت بازداشت ناشی از قرار تأمین نباید از حداقل مدت مجازات حبسی که در قانون برای آن جرم تعیین شده است، تجاوز کند لکن در مواردی که نوع مجازات قانونی جرم، جزای نقدی یا شلاق باشد ـ که معمولاً رسیدگی به این قبیل جرائم در صلاحیت دادگاههای عمومی جزائی است نه دادگاه کیفری استان ـ ، حداکثر مدت بازداشت ناشی از قرار تأمین نباید از دو ماه تجاوز کند.


پی نوشت :
1ـ بند (ط) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه بعلت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سربرده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‏باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده و ... به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
موضوع محتوا: