دریافت کارت آزمون اختبار

 

جهت دریافت کارت آزمون اختبار، سه شنبه 8/12/91 به سرکار خانم نخعی مراجعه نمایید.