رشته های تخصصی مرکز داوری

 

رشته های تخصصی مرکز عبارتند از:

 

1- دعاوی مربوط به مسائل تجاری بین المللی

 

2- دعاوی مربوط به مسائل تجاری داخلی

 

3- دعاوی مربوط به حق کسب و پیشه و سرقفلی و اجاره

 

4- دعاوی ملکی و ثبتی 

5- دعاوی مربوط به امورمالی، بانکی، بیمه، مالیاتی و گمرکی

6- دعاوی مربوط به حمل و نقل

7- دعاوی مربوط به ساختمان و پیمانکاری

8- دعاوی مربوط به اختلافات صنفی و حرفه ای

9- اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی زراعی و وقفی

10- دعاوی مربوط به فضای مجازی و تجارت الکترونیک

11- دعاوی خانوادگی و ارث و احوال شخصیه

12- دعاوی مربوط به حقوق کار و کارگر و تامین اجتماعی

13- اختلافات مربوط به تصادفات و حوادث

14- اختلافات مربوط به مالکیت فکری

15- اختلافات مربوط به سرمایه گذاری خارجی