طرح اکرام ایتام

 

 

 

 

 

 

فرم های مربوط به طرح اکرام ایتام در محل کانون موجود است و همکاران می توانند در این طرح خداپسندانه با تاسی به مولا علی(ع) شرکت نمایند.