عدم برگزاری جلسه سخنرانی کارآموزان

 

به موجب تقارن مراسم تشییع مرحوم جناب آقای دکتر امیرناصر کاتوزیان با جلسه سخنرانی مورخ 13/6/1393 جلسه مذکور برگزار نمی گردد.