عدم تاثیر پیگیری نکردن شاکی در اجرای حکم قطعی

عدم تاثیر پیگیری نکردن شاکی در اجرای حکم قطعی

طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تعقیب امر جزائی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد مصرحه در ذیل همین ماده قانونی.مضافا به این که بعضی مجازاتهای مقرر در قانون واجد حیثیت عمومی و جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی است که مجازات موصوف به محض قطعیت آنها به هر نحو مقتضی وفق قانون می بایست به موقع اجراء در آید،عدم حضور و پیگیری شاکی خصوصی دلیل بر انصراف یا گذشت وی از شکایت مطروحه نمی باشد و عدم شناسائی محکوم علیه مجوزی برای موقوف شدن تعقیب و بایگانی شدن پرونده امر نمی باشد،بلکه مراجع قضائی و ضابطین دادگستری می بایست با پیگیری مستمر نسبت به شناسائی و دلالت محکومین متواری اقدام مقتضی معمول دارند.

(نظریه مشورتی شماره 4197/7 مورخ 11/7/1388)

موضوع محتوا: