فوری: تغییر تاریخ برگزاری آزمون حقوق جزا

 

 

توجه: تاریخ برگزاری آزمون شفاهی حقوق جزا و جرم شناسی از یکشنبه 7/3/91 به پنج شنبه 11/3/91 ساعت 9 صبح تغییر یافت.