قاسمعلی کاوندی

سردفتر: قاسمعلی کاوندی
تلفن: 8823543
آدرس: نیروگاه م توحید طبقه فوقانی بانک کشاورزی