مصوبات هیات مدیره جلسه مورخ 14/2/94

 

1- برق کشی و نورپردازی نمای ساختمان کانون در حال احداث به جهت وجود داربست مورد تصویب قرار گرفت.

2- آقایان مهرسر، فردوسی نژاد، صفرلو، میرابوالفتحی، قاسمی و مهدی جعفری به عنوان اعضای کمیسیون هنر انتخاب شدند.

3- آقای حمیدرضا سرایی تبریزی به عنوان عضو کمیسیون انتشارات و آموزش انتخاب گردید.

4- آقای علی غفاری به عنوان عضو کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل انتخاب شد.

5- آقای پیرنظر به عنوان عضو کمیسیون امور رفاهی انتخاب گردیدند.