مصوبات هیات مدیره جلسه مورخ 4/3/94

 

جلسه مورخ 4/3/1394

1- با صدور پروانه کارآموزی متقاضیان و نیز نقل و انتقال احدی از وکلا موافقت گردید.

2- مراسم تحلیف احدی از همکاران برگزار شد.

3- به منظور شرکت در کارگاه آموزشی قوانین و مقررات مالیاتی آقای ابراهیم جلالیان به عنوان نماینده کانون وکلا معرفی شدند.

4- در خصوص سامانه مشاوره حقوقی تلفنی آقای مهدی ملک زادگان جهت پیگیری و تنظیم قرارداد تعیین گردیدند.