نتایج قطعی انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

 

 

با توجه به گذشت مهلت اعتراض، آقایان حسین سعیدی ، عباس خداپرست، ابراهیم دلشاد معارف ، محسن قمی ، سیدجعفر برقعی به عنوان اعضای اصلی و آقایان محمدعلی کدخدایی ، علی حیات بخش و حجت سبحانی راد به عنوان اعضای علی البدل، به صورت قطعی برای مدت دو سال انتخاب شدند.