نمونه سوالات اختبار اردیبهشت 1387

نمونه سوالات اختبار اردیبهشت 1387

 

حقوق مدنی :

 

1 در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر شده است: " هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر اینصورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد

 

توضیح دهید معامله به قصد فرار از دین با توجه به مواد فوق و سایر مواد قانونی چه وضعیتی دارد.

  

2 شخصی به نام مرتضی که پزشک است با دختری از خانواده ای بسیار محترم رابطه زوجیت دائم برقرار می کند. پس از انعقاد عقد نکاح و بروز اختلاف بین آنان، شوهر ، همسر خود را اجبار کرده که اگر تمام اموال خود را به نام شوهر نکند ، او را طلاق خواهد داد . زن نیز به همین دلیل اموالش را به شوهر منتقل می نماید. به عنوان وکیل طرفین چه استدلالی از موکل خود مطرح می نمایید. مستندا به مواد قانونی و اصول حقوقی بررسی کنید.

  3 جواد ضمن قرارداد وکالت به جمشید وکالت بلاعزل در فروش منزل مسکونی اش را می دهد.قبل از فروش منزل مزبور توسط جمشید (وکیل) ، جواد خود آن منزل را به احمد می فروشد.

وضعیت عقد وکالت و نیز معامله جواد به احمد را بررسی و تحلیل نمایید.

  

4 شرکت البرز یک قطعه زمین به مساحت 4000متر را به کیومرث به مبلغ 10 میلیون تومان منتقل می کند تا در دو قسط بپردازد. در ضمن عقد شرط می شود که " کیومرث ظرف مدت 4 ماه زمین مزبور را مسکونی نماید و در صورت تخلف ، شرکت البرز حق فسخ خواهد داشت." مدت مقرر برای پرداخت قسط دوم 6 ماه پس از انعقاد قرارداد معین شده است. کیومرث ظرف 4 ماه تعهد خود را انجام نداده و زمین را به منطقه مسکونی تبدیل نکرده است. شرکت البرز پس از 6 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد ( موعد مقرر برای پرداخت قسط دوم ) چک را به بانک برده و نقد می کند.

 

مستندا به موازین قانونی و اصول حقوقی ، وضعیت شرکت البرز را از جهت داشتن حق فسخ بررسی نمایید.

  

آیین دادرسی مدنی :

 

1 دعوایی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک باب آپارتمان مقوم به 5000 ریال در دادگستری قم مطرح می گردد خوانده دعوی قبل از اولین جلسه دادرسی با تقدیم لایحه به تقویم خواهان ایراد نموده و ارزش ملک را دو میلیون ریال اعلام می نماید.

 

قاضی پرونده در اولین جلسه دادرسی با ایراد خوانده نسبت به تقویم خواهان مواجه می گردد.

 

تکلیف قاضی در برخورد با این ایراد را شرح دهید.

  

2 تاجر ورشکسته دعوایی مالی به طرفیت خوانده مطرح نموده که با ایراد خوانده دائر بر عدم اهلیت خواهان منجر به صدور قرار رد دعوا می گردد. بعد از صدور قرار مذکور دوره ورشکستگی خواهان خاتمه می یابد و متعاقب آن در مهلت قانونی نسبت به قرار رد دعوا تجدید نظر خواهی می گردد.

 با توجه به این که جهتی که منجر به صدور قرار شده است در موقع رسیدگی تجدید نظر وجود ندارد قرار معترض عنه نقض یا تایید خواهد شد؟ 

3 طرفین دعوایی که موضوع آن مال غیر منقولی است که در یزد قرار دارد توافق می نمایند تا دعوای خود را در دادگستری قم مطرح نمایند.

 

با توجه به این که توافق نامه طرفین پیوست دادخواست است آیا دادگاه قم صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد یا خیر؟

 

وجود یا عدم وجود اقامتگاه هر یک از طرفین یا هر دو طرف در شهر قم چه تاثیری در اتخاذ تصمیم دادگاه می تواند داشته باشد؟

 

4 در دعاوی غیر منقول مبنای محاسبه و پرداخت هزینه های تکلیفی وکلای دادگستری (تمبر) تقویم خواهان است یا ارزش معاملاتی املاک؟

 

حقوق جزا:

 

در بازرسی از یک اتومبیل زانتیا در تاریخ 25/2/86 مقداری عتیقه جات و اشیاء میراث فرهنگی که به طور ماهرانه جاسازی شده بود کشف شد. با انتقال اتومبیل به کلانتری و بازرسی دقیق تر مقداری مواد مخدر نیز از بخش دیگر اتومبیل کشف گردید.

 

در بازجویی از راننده و سرنشین اتومبیل به نام اسکندر معلوم گردید که عتیقه جات متعلق به اسکندر بوده و وی قصد قاچاق آن را از طریق مرز ترکیه داشته است و راننده در قبال اخذ پانصد هزار تومان آنها را از شیراز به ارومیه منتقل می کرد ضمن اینکه مواد مخدر نیز متعلق به راننده بوده است.

 

با توجه به موارد فوق و رعایت تذکر داده شده پاسخ دهید:

 

1 آیا فعل اسکندر دارای وصف کیفری است؟ عنوان آن را به همراه عنصر قانونی و مجازات آن را بیان کنید.

 

2 در صورتی که شما وکیل اسکندر باشید و او همکاریهای لازم را در مرحله تحقیقات مقدماتی با ماموران بنماید.

 آیا می توانید برای وی تقاضای تخفیف مجازات بنمایید؟

 

3 در فرض (2) آیا امکان تعلیق وجود دارد؟

 

4 با فرض اینکه مجازات قانونی اسکندر حبس و جزای نقدی باشد و امکان تخفیف و تعلیق مجازات نیز وجود داشته باشد چگونه تعلیق هر دو مجازات ممکن است؟

 

5 در صورتیکه اسکندر سابقه قتل عمد با گذشت ولی دم را داشته باشد آیا قاضی پرونده می تواند جرم جدیدی وی را مشمول تشدید مجازات بنماید؟

 

6 عنوان یا عناوین مجرمانه فعل راننده زانتیا چیست؟

 

7 آیا راننده زانتیا مشمول قواعد تعدد جرم می شود؟ در صورت مثبت بودن چه نوع تعددی و حکم آن چیست؟

 -

8 با فرض اینکه مجازات راننده زانتیا به دلیل داشتن مواد مخدر حبس ابد باشد و در عین حال وی همکاری های لازم را با ماموران کرده باشد آیا امکان تخفیف مجازات وی وجود دارد؟ اگر بلی چقدر؟

 

9 -  در صورتیکه به هنگام بازجویی از راننده زانتیا یکی از ماموران به دستور مقام مافوق راننده را شکنجه نماید مسئولیت کیفری مامور و آمر چگونه خواهد بود؟

 

10 در صورتیکه به هنگام بازرسی از وسیله نقلیه راننده اقدام به فرار نماید و ماموری به امر مقام مافوق اقدام به تیراندازی نماید و موجب قتل راننده شود مسئولیت مامور را بیان نمایید.

 

آیین دادرسی کیفری :

 

1 شخصی به اتهام کلاهبرداری تحت پیگرد قرار گرفته است و بازپرس بعد از تفهیم اتهام درباره او قرار تامین از اخذ و ثیقه صادر ولی دادستان پس از اطلاع ا ز صدور قرار تامین مذکور از بازپرس می خواهد با توجه به اینکه حذف سوابق موجود متهم دارای یک فقره سابقه قطعی برای ارتکاب جرم شرب خمر(حد) و یک سابقه غیر قطعی در جرم جرح عمدی با چاقو است درباره متهم قرار بازداشت موقت صادر نماید پرونده نزد بازپرس اعاده ، اینک پاسخ دهید.

 

الف ) آیا نظر دادستان در این پرونده برای لازم الاتباع است ؟ چرا ؟

 

ب ) با توجه به قطعی بودن سابقه محکومیت متهم به شرب خمر عقیده دادستان صحیح است یا خیر؟ چرا؟

 

ج ) آیا مورد از مواردی است که پرونده به مرجع حل اختلاف ارسال شود؟ چه مرجعی ؟

 

د ) آیا می توان از رای مرجع حل اختلاف تجدید نظر خواهی کرد؟

 

2 در صورتیکه طفل بزهکار (متهم) در هیچ کدام از جلسات رسیدگی دادگاه حضور نداشته باشد و به نظر دادگاه مصلحت طفل اقتضا نماید و دادگاه رای صادر نماید،رای صادره حضوری است یا غیابی؟

 

3 آیا دادگاه اطفال می تواند در رای خود بعد از قطعیت آن تجدید نظر کند؟

 

4 در جرم مستمر صلاحیت رسیدگی با کدام است؟(دادگاه محل وقوع اولیه یا دادگاه محل دستگیری متهم)

 

5 در مواردی که صدور قرار بازداشت متهم قانونا الزامی است حداکثر اعتبار و مدت قرار بازداشت تا چه زمانی است؟

 

6 در غیر موارد ضروری حضور وکیل در دادگاه آیا متهم می تواند شخصا از دادگاه تقاضای انتخاب وکیل کند؟

  

حقوق ثبت و امور حسبی:

 

1 حسن از طریق هیات موضوع ماده 147 قانون ثبت موفق به اخذ سند مالکیت یک باب منزل مسکونی گردیده است جواد با این ادعا که حق استفاده از منزل مسکونی مورد نظر صرفا به عنوان حق سکنی به طریق عمری به اندازه عمر حسن در اختیار وی بوده است تقاضای ابطال سند مالکیت حسن را دارد از تاریخ صدور رای هیات نیز 3 سال واحد سند مالکیت توسط حسن نیز قریب به دو سال می گذرد. به سوالات ذیل با استدلال کافی و دقیق پاسخ دهید:

 

الف ) رسیدگی به این موضوع در صلاحیت چه مرجعی است؟

 

ب ) اگر قرار باشد اعتراض یا ادعایی را مطرح کنید عنوان آن را به طور کامل توضیح دهید.

 

ج ) با سپری شدن مدت های 2 و 3 سال مهلت اعتراض به رای هیات یاد شده منقضی شده است یا خیر؟ و آیا اصولا اعتراض به رای هیات موضوع ماده 147 قانون ثبت مقید به مهلت و فرجه زمانی است یا نه؟

 

د ) در فرض موفقیت جواد تکلیف حق سکنی حسن چه خواهد بود؟

 

2 "الف" یک دستگاه ماشین لیتوگرافی را به موجب سند عادی به "ب" فورخته است. سپس بر اساس تعهد نامه رسمی متعهد گردیده است در تاریخ 10/7/1385 ماشین لیتوگرافی مذکور را به "ب" تحویل دهد که چون به تعهد عمل نشده است اجرائیه صادر و در مقام اجرا معلوم شد ماشین لیتوگرافی مورد تعهد در اختیار فرد دیگری است که ادعای مالکیت دارد و اجرائیه صادره هم در دایره اجرای اداره ثبت اسناد  متوقف ماند. "ب" به شما مراجعه و تقاضا دارد وکالت وی را قبول کرده و اقدام لازم را جهت تحویل مبیع انجام دهید با این فرض به سوالات زیر پاسخ دهید:

 

الف ) اگر وکالت وی را می پذیرید استدلال ئ استناد شما برای حقانیت "ب" چیست؟

 

ب ) در صورتیکه وکالت "ب"  را قبول نمی کنید مشکل پیش آمده را در عدم رعایت چه امری و توسط چه شخصی و یا اشخاصی ارزیابی می کنید.

 

3 شخصی که قیم قانونی فرد محجوری است با استناد به عبارت "........فروخته نخواهد شد........." در ماده 83 قانون امور حسبی و به این ادعا که فقط فروش ملک غیر منقول محجور محتاج به تصویب دادستان است و سایر عقود راجع به اموال غیر منقول محجور من جمله معاوضه تصویب دادستان را نیاز ندارد اقدام به معاوضه یک قطعه زمین متعلق به محجور با یک باب آپارتمان نموده است به نظر شما:

 

اولا : آیا ادعای قیم صحیح است یا خیر؟

 

ثانیا : اگر ادعای قیم را صحیح نمی دانید مبنای عقیده خود را با کدامیک از اصول استنباط حقوقی توجیه می کنید؟ (حداکثر در 5 سطر توضیح دهید)

 

ماده 83قانون امور حسبی اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.

 

4 مرجع درخواست افراز در صورتی که عملیات ثبتی خاتمه یافته و یا خاتمه نیافته باشد را نام بوده و تفاوت بین تفکیک و افراز را بیان کرده و تقسیم را توضیح دهید.

 

5 احمد چکی به مبلغ 000/000/50 ریال بابت فروش کالا از شرکت x دریافت می کند در سررسید معین و با مراجعه به بانک محال علیه مراتب منجر به صدور گواهی عدم پرداخت می شود سپس وی به اجرای ثبت مراجعه و اجرائیه صادر و عملیات اجرایی نیز تعقیب می گردد ولی اموالی از شرکت x به دست نمی آید این شخص به شما مراجعه و شرح حال خود را توضیح داده و مدارک خود را که شامل قرارداد فروش کالا و لاشه چک و گواهی عدم پرداخت و تصویر اجرائیه صادره را که تنها به نام شرکت صادر گردیده نیز ارائه می کند، چه راه حلی به وی پیشنهاد می کنید و استفاده قانونی شما در این رابطه چیست؟ (حداکثر در 5 سطر توضیح دهید)

  

حقوق تجارت :

 

مسئله اول:

 

شرکت با مسئولیت محدود x در سال 1365 با سرمایه یکصد میلیون ریال تشکیل گردیده و به تولید فرش ماشینی می ورزد. شرکای شرکت آقای الف با سهم الشرکه 30000000 ریال آقای ب با سهم الشرکه.

 

30000000 ریال آقای جیم با سهم الشرکه 40000000 ریال بوده اند در طول فعالیت 20 ساله شرکت رشد مالی قابل توجهی داشته اما به علت اختلاف بین شرکا و پایین بودن کیفیت محصولات و کسادی بازار دچار مشکل مالی می شود. در دی ماه 85 شرکت با تصمیم آقایان الف و ب منحل اعلام می شود و خود نامبردگان به عنوان مدیر تصفیه اقدام به تصفیه اموال شرکت می کنند و در سال 86 با اقامه دعوی یکی از طلبکاران (به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت) معلوم می شود که شرکت مزبور قبل از انحلال فی الواقع متوقف بوده است با در نظر گفتن فرض مساله به سوالات زیر به طور مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

1 آیا دادگاه می تواند حکم ورشکستگی چنین شرکتی را صادر نماید؟چرا؟

 

2 اگر صاحبان حق امضا شرکت آقای الف (مدیرعامل) و آقای جیم (رئیس هیات مدیره) بوده اند و در تاریخ 1/8/86 آقای جیم بابت بدهی شرکت را در برابر دارنده ی چک (طلبکار) توضیح دهید.

 

3 اگر دادگاه حکم ورشکستگی شرکت را در تاریخ 10/10/86 صادره نموده و تاریخ توقف شرکت را 15/8/85 تعیین نموده باشد، اگر بعضی طلبکاران شرکت از آذر 85 به بعد بابت مطالبات خود برخی اموال شرکت را توقیف کرده باشند و یکی از آن ها مال توقیف شده را پس از تشریفاتی قانونی از طریق اجرای احکام دادگستری به نام خود انتقال داده باشد، وضعیت اموال توقیف شده و انتقال یافته و حقوق یافته و حقوق طلبکاران را در رابطه با آن ها توضیح دهید.

 

4 اگر پس از تصفیه اموال شرکت معلوم شود، شرکت مبلغ پانصد میلیون ریال بدهی پرداخت نشده دارد، مسئولیت هر یک از شرکای شرکت در قبال دیون پرداخت نشده شرکت چقدر است؟

 

مساله دوم:

 اگر دارنده چکی آن را گم نماید شما به عنوان وکیل او چه اقدامات قانونی را برای وی انجام می دهید؟ (دعاوی کیفری و حقوقی مورد نیاز را توضیح دهید.)