نمونه سوالات اختبار اسفند ماه 1387

نمونه سوالات اختبار اسفند ماه 1387 :

حقوق مدنی :

1 جمشید یک فقره چک به مبلغ 5 میلیون تومان صادر و به ناصر تسلیم می کند. ناصر چک مذبور را در بانک محال علیه نقد می نماید. پس از مدتی جمشید اظهارنامه ای ارسال کرده و از او می خواهد مبلغ 5 میلیون تومان مذکور را که به عنوان قرض به وی داده است مسترد کند. ناصر در پاسخ می نویسد : شما بدهکار من بوده اید و از بابت دین خود چک مذبور را صادر کرده اید. شما به عنوان وکیل طرفین مستدلا و بر اساس موازین قانونی و قضایی از موکل خود دفاع نمایید.

2 جواد یک دستگاه آپارتمان متعلق به احد را به عنوان مال خود به رضا می فروشد. احمد پس از آگاهی از معامله مزبور به دلیل کشف الفساد ناشی از مستحق للغیر در آمدن مورد معامله دادخواست اعلام بطلان معامله را مطرح می کند. با فرض پذیرش ادعای خواهان ، آیا رضا استحقاق قیمت قراردادی را دارد یا استحقاق قیمت روز مورد معامله را؟ با توجه به مبانی حقوقی و قضایی مستدلا پاسخ دهید.

3 شهرداری اصفهان، ملک متعلق به مرتضی را به قیمت بیست میلیون تومان خریداری می کند. قیمت واقعی ملک مزبور نود میلیون تومان است و مرتضی از قیمت واقعی اطلاع ندارد. در قرارداد بیع این شرط گنجانده شده است: اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش، شما به عنوان وکیل مرتضی چه اقدامی را در حمایت از وی توصیه می کنید. مستدلا پاسخ دهید.

4 مریم به مدت یک سال به طور رسمی به عقد نکاح علیرضا درآمده است و بکارت وی زایل گردیده است. در مدت عقد از یکدیگر جدا می شوند و مریم بدون اعلام این موضوع به جمشید،به ازدواج دائم و رسمی جمشید در می آید در عقدنامه از عنوان دوشیزه استفاده شده است پس از مدتی جمشید از رابطه نکاحیه مریم و علیرضا آگاه می شود و تصمیم می گیرد از حقوق قانونی خود در قبال مریم استفاده کند. در عقد نکاح مریم و جمشید شرط بکارت نشده است. شما به عنوان وکیل جمشید چه اقدام قضایی را به وی توصیه می کنید؟ مستدلا بررسی کنید.

5 ملک قابل تقسیمی مشاعا متعلق به تقی و محمد است. محمد سهم خود را به امیر می فروشد. تقی قبل از اعمال حق شفعه از دنیا می رود و ورثه او عبارتند از یک زن و یک فرزند پسر. نحوه اعمال حق شفعه توسط ورثه را مستدلا بررسی کنید.

  آئین دادرسی مدنی :

1 در دعوائی که خواسته آن مطالبه وجه چک به مبلغ 95000000ریال است. در صورتی که قرار رد دعوی صادر شود هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر چقدر است؟

2 بیعنامه ای بین دو نفر تنظیم می شود و در آن قید می شود که ثمن معامله طبق نظر داور مرضی الطرفین 2 تا 5 در صد کمتر از قیمت کارشناسی تعیین می کند. اینک به نظر شما رای داور قانونا صحیح و قابل اجراست یا خیر؟ مستدلا پاسخ دهید.

3 آیا صدور رای غیابی از دادگاه تجدیدنظر به نحوی که قابل واخواهی و رسیدگی مجدد در همان دادگاه باشد قابل تصور است یا خیر؟ چگونگی را توضیح دهید.4 1 در دعوائی قرار رد دعوی صادر شده در حالیکه خواهان و خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نبوده و لایحه هم نداده اند و اخطاریه ها هم ابلاغ واقعی نشده آیا چنین رائی قابل واخواهی هست یا خیر؟ توضیح دهید.

4 2 حال اگر بعد از نقض قرار مزبور حکم بر بی حقی خواهان دعوی صادر شود و خواهان در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نبوده و لایحه هم نداده و اخطاریه ها ابلاغ واقعی نشده آیا چنین حکمی قابل واخواهی می باشد یا خیر؟ توضیح دهید.

5 رای دادگاه بدوی در دعوائی بر محکومیت خواهان صادر می شود و این رای در مرحله تجدید نظر عینا تائید می شود. مرجع صالح برا ی اعاده دادرسی کجاست و آیا رای دادگاه پس از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی قابل واخواهی و یا تجدیدنظر و یا فرجام می باشد یا خیر؟

6 دادگاه بدوی به ضرر جالب ثالث قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث را همراه با حکم راجع به اصل دعوی صادر می نماید، محکوم علیه(جالب ثالث) هم راجع به اصل محکومیت خود و هم راجع به قرار رد درخواست جلب ثالث تجدیدنظر خواهی می نماید. آیا دادگاه تجدیدنظر پس از فسخ قرار مزبور می تواند همراه با دعوای اصلی ماهیت به دعوای جلب ثالث هم رسیدگی کند یا اینکه باید پس از نقض قرار مزبور رسیدگی را به دادگاه بدوی محول نماید؟

7 یک نمونه از دعوایی را نام ببرید که با آنکه قابل تجدیدنظر است قبل از قطعیت و حتی علیرغم تجدیدنظر خواهی قابل اجراست.

8 خواسته دعوی خلع ید از ملک غیر منقول است. ضابطه دریافت هزینه دادرسی و ملاک قابل تجدیدنظر و فرجام بودن رای صادره چیست و آیا بهای خواسته از طرف خوانده قابل اعتراض است یا خیر و شرایط اعتراض به آن چیست؟

9 در چه موردی قرار سقوط دعوی صادر می شود و آثار آن چیست؟

10 خواهان خواسته خود را مطالبه سهم الشرکه اعلام می کند و به استناد بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت.... به لحاظ اینکه در زمان تقدیم دادخواست مبلغ آن معلوم نیست 2000 ریال تمبر هزینه دادرسی الصاق می کند. آیا درخواست قرار تامین خواسته پذیرفته می شود یا خیر؟ توضیح دهید.

  حقوق جزا :

 الف : دادگاهی به موجب یک شکوائیه و به استناد دو فقره قبض و دریافت دو دست کت و شلوار در دو تاریخ مختلف، متصدی لباسشوئی را با احراز سوء نیت یک بار نسبت به (( استعمال)) یک دست کت و شلوار و بار دیگر نسبت به ((اتلاف)) دست دیگر کت و شلوار بر طبق مواد مربوطه قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس محکوم می کند. ضمن اینکه وی سابقه محکومیت کیفری نیز دارد. اینک با توجه به  اصول و قواعد حقوق کیفری و مواد قانونی مربوطه استدلال کنید:

1 آیا افعال مذکور جرم واحد است یا متعدد؟

2 اگر جرائم ارتکابی متعدد است، مختلف است یا مشابه؟

3 ترتیب و نحوه تعیین مجازات را در فرض تعدد و تکرار بنویسید.

4 با فرض پذیرش تعدد جرم آیا مجازات وی قابل تعلیق است؟

5 در صورتی که وی سابقه محکومیت قطعی داشته و جرایم فوق را در زمان استفاده از مرخصی از زندان مرتکب شده باشد، مجازات وی آیا قابل تشدید می باشد؟ به چه دلیل؟

6 در صورتیکه قاضی پرونده به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی وی را مشمول مجازات تتمیمی نماید ماهیت این مجازات چیست؟ تعزیری یا بازدارنده؟ چرا؟

 ب : ((الف))با سابقه محکومیت به سبب قتل عمدی منجر به گذشت ولی دم، به دلیل اختلاف با همکارش ((ب)) به قصد قتل او سلاحی تهیه کرده و به سوی او تیراندازی می کند. به دلیل لرزش دست ((الف)) تیر به پای ((ب)) اصابت کرده و او را مجروح می سازد.اینک با توجه به اصول و قواعد حقوق کیفری و مواد قانونی و رویه قضائی بفرمائید :

1 ((الف)) مرتکب چه جرمی یا جرایمی نسبت به ((ب)) شده است؟

2 مجازات ((الف)) یا مجازات های وی را در این خصوص مشخص نمایید.

3 آیا مجازات وی به دلیل سابقه محکومیت وی قابل تشدید است؟

4 در صورتی که ((الف)) اقداماتی را جهت جبران خسارت و بهبود ((ب)) به کار گیرد آیا می تواند از تخفیف مجازات بهره مند شود؟  

 آئین دادرسی کیفری :

1 شخص الف به اتهام ارتکاب جرم آدم ربائی در دادگاه عمومی جزائی به تحمل یازده سال حبس محکوم شد. برای اعتراض و یا تجدید نظر خواهی شما را به عنوان وکیل خود انتخاب کرده است. اولا : درخواست تجدید نظر از حکم صادره را به کدام مرجع تسلیم میکنید؟ ثانیا مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی کدام مرجع قضائی است؟ ثالثا آیا می توانید در این مرحله درخواست اعاده دادرسی نسبت به این حکم نمائید؟ چرا؟

2 اختلاف در صلاحیت مثبت را با ذکر یک مثال توضیح دهید. چنانچه طرفین این اختلاف دادگاه عمومی جزائی و دادگاه انقلاب هر دو واقع در حوزه قضائی یک استان باشند مرجع حل اختلاف کدام مرجع قضائی است؟ آیا دادستان می تواند نسبت به رای مرجع حل اختلاف اعتراض کند؟

3 اعتبار قرار بازداشت موقت صادره درباره متهم تا چه زمانی است؟ در چه صورتی متهم می تواند درخواست فک قرار بازداشت موقت خود را بنماید؟

4 صلاحیت شخصی را توضیح دهید. به نظر شما منظور قانونگذار در این خصوص صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت محلی؟

5 کفیل یا وثیقه گذار بدون کسب اجازه و یا موافقت مرجع صادر کننده قرار تامین حق تقاضای رفع مسئولیت از خود یا آزادی وثیقه را دارند یا خیر؟ آیا تصمیم مرجع قضائی  در صورتیکه تقاضای آنان را قبول نکند، قابل اعتراض است؟

  حقوق ثبت و امور حسبی :

1 مالکین یک مجتمع آپارتمانی که هر کدام دارای سند شش دانگ آپارتمان هستند موافقت دارند حق استفاده از حیاط مشترک را به موجب سند رسمی در انحصار مالک طبقه همکف که امکان استفاده  بهتر از حیاط را دارد قرار دهند سردفتر اسناد رسمی با استناد به ماده 3 قانون تملک آپارتمان ها که مقرر می دارد : ((حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.)) از تنظیم سند رسمی امتناع کرده است به نظر شما:                                                                                                                                                                                                                                                                                        اولا : نظر سردفتر اسناد رسمی صحیح است یا خیر؟ و آیا اساسا سردفتر می تواند برای امتناع از تنظیم سند به قانون تملک آپارتمان ها استناد کند یا نه؟

ثانیا : در صورت توافق نامه کتبی عادی کلیه مالکین قبل از صدور اسناد ششدانگ آپارتمانی و ارائه آن به اداره ثبت جهت درج در صورت مجلس تفکیکی آیا امکان واگذاری این حق به مالک آپارتمان همکف و ذکر آن در کلیه اسناد مالکیت آپارتمان ها را صحیح و بلا اشکال تصور می کنید؟

ثالثا : در صورت برقراری این حق در مقام اقاله و یا تفاسخ آن دفتر خانه اسناد رسمی و یا اداره ثبت از نظر مقررات و شیوه های ثبتی چگونه اقدام خواهند نمود.

2 آثار مثبت و منفی و موارد استثناء آثار، ثبت ملک در دفتر املاک را توضیح دهید.

3 ((الف)) مالک غیر مجاور ملک مورد ثبت متعلق به ((ب)) با این ادعا که دارای حق عبور و یا مجرای آب در ملک مورد نظر است در فرجه قانونی اعتراض می کند. ((ب)) با استناد به قسمت اول ماده 20 قانون ثبت و تصریح به این که فقط مجاورین می توانند به حدود و یا حقوق ارتفاقی اعتراض کنند تقاضای بی اثر بودن اعتراض ((الف)) را مطرح می نماید. در هر دو صورت اعم از این که اظهارات ((ب)) را صحیح و یا آن را مردود بدانید دلایل و توضیحات خود را بیان کنید.(قسمت اول ماده 20 قانون ثبت : مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار عرض حال دهد...)

4 پس از صدور گواهی حصر وراثت یک نفر از ورثه به لحاظ این که نام وی در ردیف وراث ذکر نشده است به گواهی موصوف تعرض است. اولا : مرجع رسیدگی به اعتراض او کجاست؟ ثانیا : برای صدور گواهی حصر وراثت چه مدارکی لازم است؟ ثالثا : در حال حاضر صدور گواهی حصر وراثت توسط چه مرجعی و چگونه و توسط چه شخصی صادر می گردد؟

5 زوجه متوفی که قیم سه فرزند صغیر متوفی است به منظور وصول مهریه خود ناگزیر از طرح دعوا علیه صغار خود می باشد برای این که دعوای وی قابلیت استماع داشته باشد بدوا چه اقدام و یا اقداماتی توسط او(زوجه) و سایر مراجع ذیربط لازم است انجام شود؟

 حقوق تجارت :

الف) در تاریخ 15/6/87 آقای الف چک وعده داری در وجه آقای ب صادر نموده و آقای ب قبل از سر رسید آن را به صورت سفید امضا ظهرنویسی نموده و به آقای جیم تسلیم می کند. آقای جیم نیز بدون ظهرنویسی و امضای ظهر چک آن را بابت معامله ای به آقای دال می دهد. تاریخ مندرج در چک 25/6/87 بوده و شخصی به نام x   پشت چک را به عنوان ضامن امضا نموده است. اگر آقای دال (دارنده چک) در مورخ 5/7/87 با مراجعه به بانک محال علیه چک را برگشت زده باشد، به تفضیل و مستندا توضیح دهید :

1 از لحاظ قانونی چه اقداماتی می تواند علیه صادر کننده و آقایان ب، جیم و نیز آقای x  انجام دهد.

2 اگر آقای الف در پاسخ به دعوی دارنده چک مدعی شود چک مزبور را بابت پرداخت ثمن معامله ملکی به آقای ب داده و اکنون معلوم شده ملک مزبور متعلق به دیگری بوده و آقای " ب " مرتکب فروش مال غیر شده است و طبق ماده 14 قانون صدور چک شکایت نموده است، چه تاثیری بر حقوق دارنده چک دارد.

 ب ) آقای ایمانی در تهران محموله کالایی را جهت ارسال به رشت تحویل شرکت باربری جهان می دهد. شرکت مزبور به دلیل کمی وسیله نقلیه عملا حمل بار مزبور را به شرکت خاور پیما می دهد. اگر کامیون حاوی محموله در جاده قزوین رشت به علت بارش شدید باران و لغزندگی جاده واژگون شود و محموله تلف شود مالک محموله علیه چه شخص یا اشخاصی می تواند اقامه دعوی نماید؟ اگر شرکت باربری در پاسخ دعوی ادعا نماید از بین رفتن محموله و واژگونی کامیون ناشی از قوه قاهره بوده است، این دفاع را چگونه تجزیه و تحلیل می کنید.