نمونه سوالات اختبار سال 1386

نمونه سوالات اختبار سال 1386

 

حقوق مدنی :

 

به سوالات زیر بر اساس موازین قانونی و حقوقی پاسخ دهید:

 

1-در قرارداد بیعی که بین احمد و مرتضی منعقد می شود ، شرط شده است که احمد ماهانه بیست هزار تومان به فرزند مرتضی بپردازد. احمد و مرتضی پس از عقد معامله را اقاله می کنند. وضعیت اقاله را بررسی کنید.

  

2-در ماده 720 قانون مدنی مقرر شده است : ((ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده است حق رجوع به مضمون عنه را ندارد )) این ماده را با ماده 267 قانون مدنی مقایسه و رابطه دو ماده را بررسی نمایید.

 

ماده 267 : ((ایفای دین از جانب غیر مدیون هم  جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا  حق رجوع ندارد.))

  

3- در عقد مضاربه شرط می شود که عامل حق فسخ عقد را ندارد . شرط و عقد را بررسی نمایید.

  

آیین دادرسی مدنی :

 

  به سوالات زیر بر اساس موازین قانونی و حقوقی با استدلال پاسخ دهید:

 

1-   با توجه به مفاد آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم و سایر قوانین آیا از دادگاههای ایران در موارد مصرح در ماده هفتم آیین نامه، سلب صلاحیت گردیده است یا اینکه صلاحیت شوراها و دادگاهها در عرض یکدیگر هستند؟  چنانچه دادگاههای عمومی حقوقی به شایستگی شوراها (بر فرض نفی صلاحیت از دادگاهها )قرار عدم صلاحیت صادر کنند آیا روش حل اختلاف در هر دو مورد یکسان است یا متفاوت؟ اگر متفاوت است وجه تفاوت آن را شرح دهید.

 

2-   با توجه به مفاد ماده 433 قانون آیین  دادرسی مدنی اگر رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید گردد، مرجع پذیرش دادخواست اعاده دادرسی اصلی، دادگاه بدوی است یا تجدید نظر، چرا؟

 

3-   اگر شما به عنوان وکیل خواهان عین مال موضوع تعهد و خواسته دعوی را در اجرای قرار تامین خواسته توقیف نمایید، بر فرض که ارزش واقعی و معاملاتی خواسته توقیف شده حداکثر نه(9) میلیون تومان باشد، چنانچه خوانده از دادگاه درخواست کند به جای مال توقیف شده مبلغ 10000000 تومان وجه نقد تودیع کند، اولا اگر شما دادرس دادگاه باشید نسبت به این تقاضا چه خواهید کرد؟ ثانیا به عنوان وکیل خواهان حق دخالت در تصمیم دادگاه را دارید یا خیر؟ ثالثا بر فرض که به نوعی حق دخالت داشته باشید آیا با این تقاضای خوانده موافقت می کنید یا مخالفت، چرا؟

 

4-   حکمی بر اساس شهادت شهود به نفع خواهان صادر و قطعی می گردد. بعد از قطعیت حکم مشخص می گردد که شهادت شهود به دلیل فقدان یکی از شرایط اصلی بی اعتبار است(مثل آنکه شهود اهلیت قانونی را  دارا نبوده و دادگاه نیز از این مسئله غفلت نموده است)چنانچه خوانده محکوم علیه از شما مساعدت حقوقی درخواست کند، دعوی او را می پذیرد یا خیر، اگر می پذیرید چه دعوایی مطرح می نمائید، با چه عنوانی، دقیقا توضیح دهید.

  

حقوق جزا :

 

  به سوالات زیر بر اساس موازین قانونی و حقوقی با استدلال پاسخ دهید:

  

الف)در یکی از روزهای گرم تابستان 1385 داریوش که مبلغ قابل توجهی به دوستش پرویز بدهکار بود، به قصد قتل وی در منزل خویش بستنی و نوشیدنی مسمومی را در اختیار پرویز می گذارد و با اصرار از وی می خواهد آنها را میل نماید. در اثر مصرف آنها پرویز به حالت اغماء می افتد و دوست پرویز، کمال که در آنجا حاضر بود او را به بیمارستان می رساند و با اقدامات به موقع کادر پزشکی ، وی از مرگ حتمی نجات می یابد ولی شدت مسمومیت موجب صدمه شدید به حافظه پرویز گردیده به گونه ای که گواهی پزشکی قانونی حاکی از زوال 40% حافظه پرویز می باشد.

 

با ملاحظه پیشینه کیفری داریوش معلوم می شود که وی سابقه خرید و فروش اموال مسروقه را نیز داشته که بدلیل گذشت شکایت و وضعیت خاص داریوش ، با اعمال ماده 22 ق . م . ا. وی به 30 ضربه تازیانه و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و 30 ضربه تازیانه بر وی اجرا شده ولی او جزای نقدی را نپرداخته است.

 

با توجه به  محتویات پرونده و با استناد به قواعد و مقررات حاکم بر حقوق کیفری ایران به سوالات زیر پاسخ دهید:

 

1-      جرم یا جرایم احتمالی داریوش چیست؟ و شما به عنوان وکیل پرویز چه مجازاتهایی را از دادگاه درخواست می کنید؟

 

2-      اگر داریوش، خود پرویز را به بیمارستان می رساند آیا ماهیت جرم وی تغییر می کرد؟

 

3-      با فرض محکومیت داریوش، آیا مجازات وی مشمول کیفیات مشدده می شود؟

 

4-      با توجه به اینکه کمال ناظر صحنه بوده است، دخالت وی در جرم ارتکابی و مجازات احتمالی وی چگونه خواهد بود؟

 

5-      آیا به عنوان وکیل داریوش می توانید برای او درخواست آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات ینمایید؟

  

 ب ) ضمن مطالعه قضیه زیر به سوالاتی که مطرح می شود به صورت مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

در شهر ................. آقای الف بعد از عروسی، متوجه می شود که همسرش خانم ب قبلا با شخصی به نام گودرز رابطه داشته است. وی این موضوع را به خانواده دختر اطلاع می دهد و با هماهنگی آنها نقشه قتل گودرز طرح ریزی می شود. ابتدا دختر به گودرز زنگ زده و او را به خانه دعوت می کند. پس از ورود گودرز و خلوت نمودن با خانم ب  و آماده شدن برای زنا ، شوهر ، پدر و نیز خود دختر او را به قتل می رسانند.

 

1-      آیا می توان گودرز را نسبت به تمام یا برخی از قاتلین مهدورالدم دانست؟

 

2-      چنانچه شائبه مهدورالدم دانستن مقتول از سوی قاتلین در میان باشد آیا قصاص تبدیل به دیه می شود؟

 

3-      در صورت مثبت بودن سوال 2 آیا حکم آن فقط برای زوج است یا هر سه؟

 

4-      به عنوان قاضی در خصوص این قضیه چه رایی دارید؟

  

ج ) هادی وصیت می کند که یک سوم ترکه اش ، پس از فوت او به صورت مساوی میان زید و خالد تقسیم شود. در این راستا برای هر کدام از آن دو، وصیت نامه جداگانه تنظیم می نماید که در آن بر اختصاص یک دوم از یک سوم یاد شده به هر کدام از آنها اشاره شده است. وصیت نامه های فوق در زمان حیات هادی مفقود گردیده است. زید با تهیه وصیت نامه ای مجعول، مدعی می شود که دو سوم از یک سوم مورد نظر برای او وصیت شده است و مابقی از آن خالد است. خالد نیز به منظور جلوگیری از تضییع حق واقعی خود وصیت نامه مجعول دیگری تهیه می نماید، مبنی بر اینکه او پس از فوت هادی مالک یک دوم از یک سوم ترکه او خواهد بود. پس از اختلاف فوق زید دادخواستی مبنی بر ابطال مدارک خالد و تایید نظر خودش تقدیم دادگاه نموده از خالد به عنوان جاعل شکایت می کند. هادی که از اختلاف آنها آگاه می شود وصیت نامه خود را تغییر می دهد و یک سوم ترکه اش را به سایر امور خیریه اختصاص می دهد. جرایم زید و خالد را جداگانه ، با دلیل مشخص نمایید.

  

آئین دارسی کیفری :

 

به پرسشهای زیر پاسخ دهید:

  

1-      در چه مواردی می توان دادرسی های کیفری را غیر علنی تشکیل داد؟

 

2-      چگونگی شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی را شرح دهید.

 

3-      در بزه ایراد جرح با چاقو ، آیا بازداشت متهم الزامی است؟

 

  لطفا هر نظری دارید آن را با ذکر دلایل مرقوم فرمایید

 

4-در چه مواردی می توان اجرای حکم کیفری را به تاخیر انداخت؟

  

حقوق تجارت:

 

به سوالات زیر بر اساس موازین قانونی و حقوقی با استدلال پاسخ دهید:

 

1- شرکت سهامی خاص "الف" دارای 5 شریک و سرمایه ثبت شده یکصد میلیون ریال می باشد هیات مدیره سه نفره شرکت در تاریخ 10/8/85 تصمیم می گیرد مجمع عمومی فوق العاده شرکت تا دویست میلیون ریال دعوت نماید. رئیس هیات مدیره همه سهامداران را به صورت تلفنی جهت حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورخ 30/8/85 با ذکر مکان و زمان و دستور جلسه، دعوت می نماید. یکی از سهامداران به نام آقای x   که دارای 300 سهم از یک هزار سهام شرکت است، علیرغم اطلاع قبلی در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت نمی کند. مجمع عمومی فوق العاده در موعد مقرر تشکیل و افزایش سرمایه شرکت را تا مبلغ دویست میلیون ریال از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود تصویب می کند. اعتبار مصوبه مزبور را از نظر قانونی بررسی نموده و به عنوان وکیل آقای x  چه راه حلی به او پیشنهاد می کنید؟

 

2 در تاریخ 12/9/85 متعاقب معامله اتومبیلی ، آقای الف چکی را بابت ثمن معامله با تاریخ 1/10/85 در وجه آقای ب صادر می کند. در تاریخ مقرر در چک آقای ب به بانک محال علیه مراجعه و به علت عدم موجودی کافی چک را برگشت می زند در حالیکه در ظهر چک امضاء شخص دیگری به نام x هم وجود دارد. شما به عنوان وکیل آقای ب (دارنده چک ) چه اقداماتی علیه الف و x می توانید انجام دهید. اگر آقای الف در مقام دفاع در دادگاه مدعی شود چک مزبور را بابت ثمن معامله اتومبیلی به آقای ب داده که ثابت شده سرقتی و مستحق للغیر است ، آیا دفاع و ایراد او در برابر دارنده چک (آقای ب ) پذیرفته است ؟ چرا ؟

 

3 آقای الف که شریک یک شرکت با مسئولیت محدود و 30 درصد سهم الشرکه آن شرکت را دارد، از تیر ماه 85 در پرداخت دیون خود به طلبکاران شخصی خویش دچار وقفه شده است. اگر دارایی شخصی او کفاف پرداخت دیون او را نکند، طلبکاران وی چه اقداماتی می توانند انجام دخند. در صورتی که در تاریخ 10/10/85 حکم ورشکستگی شخص الف صادر شود، این امر چه تاثیری در وضعیت شرکت با مسئولیت محدود دارد؟

  

حقوق ثبت و امور حسبی :

  

1 مراجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور اجرای سند رسمی و اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی را مشخص نموده و توضیح دهید در صورت مخدوش تشخیص شدن عملیات اجرایی منتهی به صدور سند انتقال اجرایی تکلیف سند انتقال اجرایی چه خواهد شد؟ مرجع تصمیم گیری در این مورد را مشخص فرمایید.

  2 چنانچه موصی بعد از وصیت عین معین به نفع موصی له با وصیت نامه رسمی ، سپس با تنظیم اجاره نامه عادی موصی به را به شخص ثالثی به اجاره واگذار نماید و سپس فوت گردد ذینفع مطالبه اجرت المثل و نیز دعوای تخلیه به لحاظ انقضای مدت قرارداد اجاره را با فرض اینکه تنها وارث باقی مانده ترکه را رد کرده باشد معین نماید.