وکلای دعوت شده به کانون وکلا اردیبهشت 1400

اسامی وکلای دعوت شده به کانون وکلا اردیبهشت ماه 1400

 

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

01/02/1400

سعید دلداری

1

02/02/1400

حمید رضا محمدی

2

04/02/1400

علیرضا فاندر

3

05/02/1400

احمد پوستچی

4

06/02/1400

منصور شهبازی

5

07/02/1400

محمود وصالی شعاع

6

08/02/1400

حسین فرزانه

7

09/02/1400

محسن اصلانی

8

11/02/1400

مریم ابریشم کش

9

12/02/1400

سید نورالدین حسینی

10

13/02/1400

حسین محمدی

11

15/02/1400

مهدی محمودی تیمور آباد

12

16/02/1400

کشاورز یوسفی قصابسرایی

13

18/02/1400

عبدالمجید صفاییان نائینی

14

19/02/1400

احد اله مرادی

15

20/02/1400

مصطفی پیرنظر

16

21/02/1400

اسداله حیدر پور کیانی

17

22/02/1400

علی شهبازی نژاد

18

25/02/1400

محمد حسین زارعی

19

26/02/1400

احمد صابری

20

27/02/1400

رقیه صالحی

21

28/02/1400

علی اصغر مقیمی

22

29/02/1400

جعفر علیزاده

23

30/02/1400

لیلا میرزایی

24

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد.

موضوع محتوا: