پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

 

 

پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم روز پنج شنبه مورخ 21/12/1393 از ساعت 9 صبح الی 18 برگزار می گردد.